3012 Ashli Ln.
Paris, TN 38242
Phone: 731-644-9527