406 N. Poplar St.
Paris, TN 38242
Phone: 731-642-9082