201 S. Dunlap St.
Paris, TN 38242
Phone: 731-642-2121