850 Jackson Dr.
Paris, TN 38242
Phone: 731-336-0191