127 N Poplar St.
Paris, TN 38242
Phone: 731-642-2903